Natuurbeheer

Natuurbeheer

Natuurbeheer is heel belangrijk voor de Koningshoeve en de Ettingen. Wij beheren een van meest weidevogelrijke gebieden in Nederland, en dat willen we graag zo houden. En wij bieden u de ruimte om te fietsen en te wandelen in het mooie Spaarnwoude. Zodat ook in het drukste stukje Nederland, tussen Haarlem en Amsterdam, nog plek is om van de rijke natuur en het weidse landschap te genieten.
Alle weilanden van de Koningshoeve en de Ettingen worden biologisch beheerd.Belangrijke uitgangspunten voor biologische boeren zijn het gebruik van dierlijke mest en geen chemische bestrijdingsmiddelen . De koeien krijgen voldoende frisse lucht, daglicht, stro en ruimte. Wij gebruiken veel ruige mest uit onze potstallen om de weilanden te bemesten. Ruige mest is goed voor de bodemdiertjes: wormen, bacterien, schimmels en insecten verteren het graag. En de weidevogels genieten weer van een maaltijd van wormen en insecten. Ook gebruiken de vogels de stukjes stro in de ruige mest graag als nestmateriaal.

fotos wim 2 024
De Koningshoeve en de Ettingen realiseren verschillende natuurdoelstellingen.Weidevogelbeheer is voor ons het belangrijkst. Voor de weidevogels als de scholekster, de kieviet, de grutto en de tureluur bemesten wij ons land vroeg in het voorjaar, voordat de vogels op de uitgestrekte weilanden gaan nestelen. Vrijwilligers van Landschap Noord Holland zoeken de weidevogelnesten voor ons en we plaatsen nestbeschermers over de nesten. Zo vertrappen de koeien de nesten niet als ze in de wei lopen. Tijdens de broedperiode maaien we niet, maar we stellen de maaidatum uit. Dat geeft ruiger gras voor onze koeien, maar ons robuuste Limousin vee is dat ruige gras wel gewend en eet het graag. Ook maaien we onze weilanden in mozaiekvorm. Dat betekent dat we steeds een gedeelte van het weiland maaien en op een ander stuk het hoge gras laten staan. Jonge vogels kunnen in het hoge gras een veilig plekje vinden. Bovendien proberen we de vossen zoveel mogelijk te verjagen.
Bijna al onze slootkanten worden beheerd als natuurrijke oevers. We verschralen de oevers door te baggeren en de bagger over het weiland te spuiten. Op de armere voedingsbodem langs de oever kunnen bijzondere waterplanten en riet beter groeien. En we krijgen schonere sloten.
Sommige weilanden worden botanisch beheerd. Dat betekent dat wij alles doen om te zorgen dat de bloemenstand van vooral bijzondere soorten toeneemt. Zo past natuurbeheer goed in onze bedrijfsvoering.
Langs de Kerkweg ligt een klein meertje in de weilanden van de Koningshoeve. Weidevogels genieten hier van het water en de drassige plekken rondom het meertje. U kunt de vogels goed zien vanuit de vogelkijkhut met uitzicht op het meertje.

Weidevogel Beheer
Weidevogels als de kievit, tureluur, grutto en scholekster hebben het in het voorjaar niet gemakkelijk in het boerenland. De vogels proberen hun nesten te leggen in een, voor de boeren erg drukke periode. De vogels leggen hun nesten gewoon op de grond in de weilanden en akkers. Onbeschermde nesten hebben niet zo heel veel kans tot overleven in een periode dat er volop geploegd, gezaaid, bemest en gemaaid wordt. Door de beschermde nesten te ontzien is de kans dat een nest daadwerkelijk uitkomt echter redelijk groot
In samenwerking met de vrijwillige weidevogelbescherming wordt er gekeken waar en op welk moment de weidevogels broeden. Hierop wordt het maai- en beweidings- systeem aangepast. Wij streven ernaar om de weidevogelstand op deze manier positief te beïnvloeden.

Slootkantbeheer
Het is jaarlijks nodig om de slootkanten te onderhouden om een goede waterbeheersing te kunnen waarborgen. Op dit moment proberen wij steeds meer gebruik te maken van de baggerspuit ( zie submenu baggeren ) ten opzichte van de ouderwetse manier, waarbij de bagger in kleine dijkjes op de kant wordt geplaatst. Het baggeren heeft een positieve invloed heeft op de flora en fauna langs de slootkant.

Baggeren
Met een baggerspuit wordt de bagger uit de sloot gezogen en direct over het aanliggende land gespoten. Het apparaat verdeelt de bagger gelijkmatig over het land. De bagger zelf werkt met al zijn plantenresten als natuurlijke mest. Niet alleen de slootkanten, maar ook de onderwater flora en fauna worden positief beinvloed door het baggerspuiten.

Botanisch Beheer
Bij Botanisch beheer wordt een perceel grasland geheel niet bemest, zeer beperkt beweid en laat in het seizoen gemaaid. Door deze maatregelen zal verschraling van de bodem ontstaan. Hierdoor komen kruidenrijke plantensoorten tot ontwikkeling.
Wij doen hier aan beperkt botanisch beheer, dus beperkt bemesten, beperkt beweiden en vrij laat maaien. Op het moment dat we helemaal niet meer bemesten krijgen gewassen als Pitrus en Bentgras de overhand en dit zijn grassoorten die kwalitatief zo slecht zijn dat het geen waarde heeft als voer voor schapen en koeien. Op deze manier gaat de kwaliteit van het grasland als beweidingsperceel teveel achteruit.