welkom

Welkom op de nieuwe website van de koningshoeve- ettingen.

De Koningshoeve is een biologisch zoogkoeienbedrijf, de Ettingen een biologisch melkveebedrijf. Beide boerderijen liggen in het recreatiegebied Spaarnwoude tussen Amsterdam en Haarlem. Natuurbeheer is heel belangrijk op de Koningshoeve en de Ettingen. U kunt bij ons genieten van de vele weidevogels, de kleurrijke bloemen en kruiden in het grasland en de natuurrijke slootoevers met wuivend riet.
U kunt het malse vlees van onze koeien kopen bij slagers in Amsterdam en Haarlem en slagerij konijn in Den Helder. De biologische melk wordt geleverd aan Eko Holland, welke wordt verwerkt door een tiental verwerkers tot overheerlijke biologische zuivel.
Graag ontvangen wij u ook in het mooie recreatiegebied Spaarnwoude en op de Koningshoeve en op de Ettingen.

Biologisch, wat houdt dat in?

Aan de biologische landbouw en veehouderij zijn strenge regels gesteld inzake de omgang met het milieu en de natuur en dierenwelzijn. Regels waaraan iedereen die biologische voeding produceert, zich moet houden. Voorbeelden van deze regels zijn:

  • verplicht aantal dagen weidegang per jaar
  • meer ruimte per dier
  • geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
  • minimaal gebruik van medicatie zoals antibiotica ter preventie van resistentie

De inspecteurs van Skal controleren de hele keten. Dit gebeurt zowel aangekondigd als niet aangekondigd. Biologische producten dragen een keurmerk en een Skal code.

Historie
Per 1 januari 1996 zijn de agrarische natuurbeheerbedrijven De Ettingen (melkvee) en De Koningshoeve (zoogkoeien) van recreatieschap Spaarnwoude verzelfstandigd/geprivatiseerd. Daarvoor is de stichting agrarische bedrijven Spaarnwoude gevormd, die verantwoordelijk is gesteld voor het agrarische natuurbeheer van bijna 400 ha veenweide gebied. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 5 personen, die door opleiding en ervaring deskundig zijn ten aanzien van agrarisch natuurbeheer, veehouderij, bedrijfseconomie en bestuur.

Organisatie
De stichting agrarische bedrijven voert het beheer uit met de 2 veehouderijbedrijven,
het melkveebedrijf ‘De Ettingen’ (ruim 100 ha, 120 melkkoeien en jongvee), en het Limousin zoogkoeienbedrijf (bijna 300 ha, ruim 225 moederdieren en jongvee).
Deze bedrijven, met samen ruim 800 stuks rundvee en bijna 400 ha land, zijn ondergebracht in Koningshoeve-EttingenBV. De stichting agrarische bedrijven bezit de aandelen van deze BV. Het agrarische natuurbeheer is geregeld in een overeenkomst met recreatieschap Spaarnwoude, dat verantwoordelijk is voor instandhouding van het hele recreatiegebied, tevens bufferzone Spaarnwoude, met een totale oppervlakte van circa 2750 ha. Circa 60 % van deze oppervlakte wordt gebruikt voor intensieve recreatie. De andere 40 %  -het centrale deel van Spaarnwoude met een oppervlakte van ruim 1000 ha- bestaat uit veenweiden met grote natuur en landschapswaarden. Dit deel heeft tevens een belangrijke recreatiefunctie voor fietsers, wandelaars, vissers en ruiters die natuur & landschap beleven. De gronden van de beide bedrijven zijn, net als het overgrote deel van Spaarnwoude, eigendom van het rijk, dat wordt vertegenwoordigd door Staatsbosbeheer. De gronden zijn op basis van erfpacht uitgegeven aan recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschap heeft de grond in ondererfpacht uitgegeven aan de Koningshoeve-Ettingenbv. Dat is gebeurd in combinatie met een overeenkomst waarin het natuurbeheer in grote lijnen is geregeld in drie zones met verschillende natuurdoelen. Op grond van de beheerovereenkomst wordt jaarlijks met weidevogel coördinator mark Kuiper  een beweidingsplan op gesteld, waardoor met waarnemingen van vrijwilligers het maaien en beweiden flexibel worden afgestemd op broedende weidevogels.

Doel
…een mooi roodbruin kalf bij zijn moeder in de wei. Moeder herkauwt rustig, het kalf drinkt, een tevreden koppel melkkoeien met mooie volle uiers door het eten van het rijke gras. Een uitgestrekte vlucht wulpen trekt langs de horizon. Kievieten krijsen terwijl ze stuntvliegen rond het meertje en boven de uitgestrekte weilanden…

Dat is Recreatiegebied Spaarnwoude, waar stadsbewoners uit Haarlem en Amsterdam in het groen kunnen uitrusten of picknicken, kunnen wandelen of varen. De Koningshoeve en de Ettingen vormen de basis in dit gebied: voor het Recreatieschap Spaarnwoude beheren de boeren van de Koningshoeve en de Ettingen zo’n 400 hectare natuurrijk weiland. In het drukste stukje Nederland blijft zo een groene buffer bestaan. Recreatiegebied Spaarnwoude is een van de meest weidevogelrijke gebieden in heel Nederland. De Koningshoeve en de Ettingen houden de weidevogelpopulatie uitstekend op peil. Met vogelvriendelijk beheer zoals het gebruik van ruige mest, nestbeschermers, uitgestelde maaidata en het laten staan van ruig gras als verstopplek voor jonge vogels. Zodat u blijvend kunt genieten van de natuur op uw wandeling of fietstocht door Spaarnwoude.